PART

PART (Preventivt arbete tillsammans) är en samverkan mellan Landskrona stad, Helsingborgs stad och Region Skåne. Vi arbetar med innovation i välfärdsbygget genom att samskapa med invånarna, olika samhällsaktörer och civilsamhället. Tillsammans tar vi fram och testar idéer på lösningar för gemensamma samhällsutmaningar, för att ge likvärdiga förutsättningar för barn och unga att lyckas i skolan och bästa möjliga hälsa.

Vår vision

Att förena samhällets resurser för att gemensamt erbjuda barn och unga i Helsingborg och Landskrona de bästa förutsättningarna för hälsa, utbildning och utveckling.

Vårt perspektiv

Inom välfärdssektorn har samverkan blivit en universallösning för många komplexa samhällsutmaningar där ingen enskild organisation anses äga hela lösningen själv. Det har då visat sig att samverkan ofta är lika svår att lösa som själva samhällsutmaningen. PART tar sig an denna utmaning genom att utgå från ett användarorienterat perspektiv, kontinuerlig kunskapsinhämtning och kunskapsspridning samt genom ett oändligt nätverks- och relationsbygge. Läs mer om hur vi jobbar eller kontakta oss!

En plattform

Systematiskt samarbete kring barn och unga

PART är en plattform för systematiskt samarbete för kommunala och regionala förvaltningsövergripande frågar som rör barn och unga. Plattformen bidrar till förankring och hållbarhet av projektsamarbeten, samarbeten med civilsamhällets aktörer, medarbetardrivna innovationer, samarbeten med forskning och lärosäten mm.

En stödverksamhet

Kompletterande kompetenser

PART är en stödverksamhet med kompetenser som kompletterar och underlättar kärnverksamheternas innovations- och utvecklingsarbeten. Uppdrag ägs av kärnverksamheten, där också utvecklingen sker, och vi kompletterar verksamheternas behov av ytterligare kompetens för att lyckas. En viktig del i detta är ofta att bidra till kunskapsinhämtning och kunskapsspridning.

Ett användarorienterat perspektiv

Se barn och unga som medskapare

PART arbetar utifrån ett användarorienterat perspektiv vilket innebär att vi ser barnet/den unge som medskapare. I våra arbetsprocesser kompletterar vi barn och ungas egna resurser och integrerar de resurser som behövs för att göra skillnad. På så vis bidrar arbetet till att välfärdens resurser används både mer smart och effektivt.