Ett förebyggande arbetssätt för att öka fysisk aktivitet

GoFaR

GoFaR och är ett av flera initiativ som Region Skåne sprider till skånska kommuner som ett led i satsningen på barn och ungas psykiska hälsa genom fysisk aktivitet.

Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept

GoFaR är ett förebyggande arbetssätt som vi har utvecklat tillsammans med elevhälsan i Helsingborg och elevhälsan i Landskrona. GoFaR är idag en del av ordinarie verksamhet i båda städerna, och är ett av flera initiativ som PART tillsammans med Region Skåne sprider till skånska kommuner i sin satsning på barn och ungas psykiska hälsa genom fysisk aktivitet. Satsningen går under namnet ”Sätt Skåne i rörelse”.

GoFaR är ett arbetssätt för att tillsammans med barnet samskapa fram en lösning för att öka barnets fysiska aktivitet, och därmed främja barn och ungas hälsa, utveckling och skolgång. GoFaR utgår från metoden FaR – Fysisk aktivitet på Recept som är en forskningsbaserad metod som används inom hälso- och sjukvården. Go:et betyder gemensamt ordnat, och innebär att det stöd som eleven behöver för att lyckas, kopplas på. Idag kan GoFaR erbjudas elever från F-klass till gymnasiet i både Helsingborg och Landskrona, och utgår från skolsköterskan på skolan men många aktörer hjälps åt och är delaktiga. I arbetssättet ingår att eleven får välja en så kallad Go-person som är en vuxen på skolan som eleven har förtroende för som har som uppgift att stötta, uppmuntra och motivera eleven till förändringen.

PART har tillsammans med elevhälsan i Helsingborg tagit fram en informationsfilm om GoFaR och den hittar du här.

Se filmer om barnens röster om GoFaR och vuxnas perspektiv.

GoFaR var ett deluppdrag i paraplyprojektet PSHOUT som du kan läsa mer om här.

Kontakt

Innovationsledare, Therese Lundin, PART

therese.lundin@helsingborg.se

Rapporter

2020-08-14

GoFaR, Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept, är en vidareutveckling av FaR- metoden och riktar sig till barn och unga genom elevhälsan i Landskrona. GoFaR är en metod som tillämpar Barnkonventionen i praktiken och bygger på Självbestämmandeteorin, SDT.
Utvecklingsarbetet påbörjades i Helsingborg (läsåret 18/19) och vidareutvecklades och anpassades lokalt för Landskrona under projekttiden januari 2019 – juni 2020. Arbetet genomfördes tillsammans med många olika aktörer för att våra gemensamma resurser ska göra bästa nytta för målgruppen. Exempelvis har barn, ungdomar, vårdnadshavare, skolsköterskor, skolpersonal, föräldrastöd, aktivitetsarrangörer m.fl deltagit. PART – Preventivt arbete tillsammans, RF SISU Skåne samt Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention (fysisk aktivitet) har utgjort stöd till elevhälsan och andra aktörer i Landskronas utvecklingsarbete.