Om folkhälsa som prioriterat område

Psykisk hälsa på schemat

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att alla barn och unga i Landskrona ska få sammanhållna hälsofrämjande och förebyggande utbildningsinsatser kopplat till deras psykiska hälsa, från förskolan till gymnasiet, och att det ska bidra till att rusta eleverna att leva ett hälsosamt och friskt liv.

Ett systematiskt och likvärdigt folkhälsoarbete för barn och unga i Landskrona

I Landskrona är en stärkt folkhälsa ett prioriterat område och detta initiativ är ett steg i den riktningen genom att vi tar ett samlat grepp för att främja våra barn och ungas utveckling och hälsa. Förutom att hälsa och utbildning går hand i hand så är ambitionen att utbildningsinsatserna om psykisk hälsa ska vara likvärdiga. Det ska inte spela någon roll på vilken av stadens förskola eller skola barnet eller den unge går för att ta del av insatserna.

Arbetet med att utveckla ett basprogram för psykisk hälsa påbörjades för ca 2 år sedan. Bakgrunden var ungas egna önskemål som framkommit i uppföljningar inom YAM samt UNICEFs rapport ”Lyssna, vi har något att säga” (2021). Detta tillsammans med de undersökningar som lyfter fram hur våra barn och unga mår samt att folkhälsa är ett av stadens prioriterade områden gjorde att Centralt verksamhetsstöd agerade!

Projektets övergripande och långsiktiga mål är att alla barn och unga i Landskrona ska få sammanhållna hälsofrämjande och förebyggande utbildningsinsatser kopplat till deras psykiska hälsa, från förskolan till gymnasiet, och att det ska bidra till att rusta eleverna att leva ett hälsosamt och friskt liv.

Under projekttiden har workshops genomförts med pedagoger, skolledaren, fritidspersonal, modersmålslärare, förskolepedagoger, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor. Målet var att inhämta kunskap och erfarenhet från första linjens personal för att få deras bild av hur våra barn och unga mår samt vad vi gör in om våra olika roller för att möta dessa behov. Utifrån det växte ett basprogram för psykisk hälsa fram. Vi fann också en lucka i de yngre åldrarna där inget evidensbaserat material fanns och där vi därför valde att ta fram ett eget som heter ”Vi lär om livet”.

I dagsläget har implementering av basprogrammet påbörjats på stadens kommunala skolor. När det gäller ”Vi lär om livet” så samarbetar vi med Individ- och familjeförvaltningen, Föräldraskapsstödet, Första linjen, Räddningstjänsten, YAM-samordnare, Sunt fokus, demokratisamordnare m.fl. Nya samarbetspartners tillkommer kontinuerligt och exempelvis kommer ideella aktörer börja arbeta med materialet under våren. Samarbetspartnerns är även Suicide zero, Mind och Region Skånes YAM-nätverk genom Landskronas YAM-samordnar.

Läs mer om…
Info webben Folkhälsan - Landskrona stad
Bakgrund och intro Vi lär om livet - Landskrona stad
Intro Vi lär om livet - Youtube

Kontakt

Innovationsledare, Therese Lundin, PART
therese.lundin@helsingborg.se