Kopplad till

2023-11-29

Denna C-uppsats om existentiell hälsa skrevs under vårterminen 2023 av studenterna Karin Grolander och Sabina Marginean på folkhälsoprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. I uppsatsen genomförs kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med 12 ungdomar i åldern 15-20 år som är engagerade i tre olika trossamfund. Detta utifrån syftet att studera troende ungdomars tankar kring förutsättningar (betydelsefulla personer och arenor) för samtal om existentiell hälsa.

Intervjudeltagarna lyfter familjen, kompisar och ungdomsledare inom trossamfunden som betydelsefulla personer, och dit ungdomarna gärna vänder sig för att samtala om existentiella frågor. Samtalsarenor som tillhandahåller möjligheten för existentiella samtal, är inom de olika trossamfunden. Resultatet visar också att ungdomarna efterfrågar fler möjligheter till samtal och då gärna på trygga och lugna platser samt i skolan. Ungdomar som tillhör ett trossamfund har en självklar plats som möjliggör för existentiella samtal. För att skapa förutsättningar för samtal för samtliga ungdomar, ses skolan kunna bli en värdefull resurs. Detta för att främja den existentiella hälsan och således även den psykiska hälsan, samt för att bryta den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa.

Uppsatsen har genomförts kopplat till PART:s arbete i Snacka om livet (SOL).