Kopplad till

2019-07-03

Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar – En modell för beräkning av tid, kostnad och samverkan

De som arbetar inom skola och socialtjänst möter och formar kommande generationer. Det ställer krav på att deras resurser används effektivt så att de kommer till största möjliga nytta för barnen som förvaltningarna har gemensamt ansvar för. Inom ramen för Projekt Kugghjul ledde PART ett arbete med att ta fram en modell för att öka kunskapen om hur skola och socialtjänst använder sina resurser vid barnavårdsutredningar. Modellen utvecklades i samverkan med Lunds universitet samt skola, socialtjänst och elevhälsa i Helsingborg stad. Med modellens hjälp är det nu möjligt att på ett tydligare sätt än tidigare kartlägga arbetsuppgifter och tid, samt synliggöra omfattningen av den samverkan som sker mellan skola och socialtjänst vid utredningar.

Modellen utgår från ett typfall – Lucas 10 år – och har tagits fram med hjälp av scenariometodik. Det konstateras att totalkostnaden för typfallets barnavårdsutredning uppgår till cirka 144 000 kr. Som jämförelse kan sägas, att den totalkostnaden på årsbasis motsvarar cirka 15 procent av en rektorslön, 23 procent av lönen för en specialpedagog eller 37 procent av lönen för en resurspedagog. Av den totala tid som skolan och socialtjänsten tillsammans använde under utredningsperioden utgjordes cirka 3 procent av samverkan dem emellan.

Modellen har flera användningsområden och bidrar till ett ökat lärande kring olika yrkesgruppers arbetsuppgifter, resurser och metoder inom socialtjänsten och skolan. Den kan också användas som verktyg för jämförelser mellan olika tillvägagångssätt och metoder för att genomföra barnavårdsutredningar. Ytterligare användningsområden är att låta modellen utgöra en utgångspunkt för att kartlägga barnavårdsutredningar utifrån barnet och familjens perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle kunna fungera som en motvikt till det verksamhetsperspektiv som modellen nu har och därigenom ge viktiga insikter om hur barnavårdsutredningar kan utvecklas så att de bidrar till barnets bästa.