Inspirera till aktivitet inom idrott, natur och kultur

Aktivitet förebygger

Aktivitet förebygger (AF) är ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för att stärka barn och ungas hälsa, skolprestation och för att främja skolnärvaro. AF grundades i Ängelholm 2009 och har blivit mycket framgångsrikt. Under två år (2023 – 2024) kommer vi tillsammans med elevhälsa, skolor, socialförvaltningen, kulturförvaltningen, Fritid Helsingborg m.fl prova att utveckla en AF-modell anpassad för barn och unga i Helsingborg. 

Aktivitet förebygger
Skola
Elev/förälder
Förening
Aktiviteter
Forskning

Aktivitet förebygger

Aktivitet förebygger (AF) är ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa samt förbättra förutsättningarna för inlärning i skolan. Detta görs genom att barn och unga under skoltid provar på olika föreningsaktiviteter inom natur, kultur och idrott och på så vis upplever rörelseglädje och gemenskap genom aktiviteterna. Förutsättningar skapas också för att barnen ska kunna fortsätta i föreningsaktivitet under sin fritid. Arbetssättet ska genomsyras av en stark tro på alla barn och därför är ledarskap, bemötande och förhållningssätt en viktigt del. Arbetssättet bygger på samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv, och det krävs att olika aktörer hjälps åt och tillsammans tar ansvar för att barnen ska lyckas! AF består av olika delar som organiseras utifrån barnens vardag.

 • Obligatorisk prova på aktivitet
  Genom samarbete mellan skolor och olika föreningarna skapas likvärdiga möjligheter för barn att prova på organiserade fritidsaktiviteter under skoltid. Den obligatoriska prova på verksamheten vänder sig oftast till en specifik årskurs på skolorna exempelvis åk 3 eller åk 6.

 • After school
  Organiserade aktiviteter på skolan/i skolans närområde som tar vid direkt efter skoldagens slut. Aktiviteterna riktar sig vanligtvis till samtliga elever på skolan.

 • Riktade insatser
  Förutsättningar skapas för att barn och unga, oavsett familjens livsvillkor, ska kunna fortsätta i organiserad aktivitet även på sin fritid. Insatserna riktar sig till enskilda barn.

AF grundades i Ängelholm 2009 och blev vinnare av Årets peppare 2022 som Kronprinsessparets organisation Generation Pep delar ut på den årliga Idrottsgalan till en verksamhet ”som på inkluderande och tillgängliga sätt får barn och unga att röra på sig". Idag är AF ett initiativ som Region Skåne sprider till skånska kommuner genom satsningen ”Sätt Skåne i rörelse”.

Projekt

AF är ett projekt i Helsingborg där vi kommer att utveckla och testa en AF modell tillsammans med tre pilotskolor (två grundskolor och en gymnasieskola). Arbetet och elevernas röster kommer därefter att följas upp och ambitionen är att kunna sprida AF vidare till fler elever på stadens skolor. AF modellen innebär att vi försöker samordna de aktörer och resurser som finns för stadens barn och unga och knyta dem till barnen för att möta deras behov och önskemål. Projektet leds av PART tillsammans med elevhälsan, och många aktörer samarbetar för att skapa modellen.

Kontakt

Therese Lundin, PART, therese.lundin@helsingborg.se

Skolan

För skolan innebär Aktivitet förebygger (AF) att olika former av resurser knyts till eleverna för att bidrar till deras hälsa, skolprestation och skolnärvaro. Utifrån skolan och elevernas önskemål och behov upprättas samarbete med olika föreningar och aktörer inom natur, kultur och idrott.

 • Obligatorisk prova på aktivitet

  Skolan utökar timplanen med en timme per vecka för en lämplig årskurs (exempelvis åk 4 eller åk 6) och schemalägger detta. Skolan delar in eleverna i grupper om 15-20 elever. Under ett läsår provar eleverna på fyra olika aktiviteter inom natur, kultur och idrott. Varje aktivitet pågår 1 timme/vecka under ca 6 veckor, och därefter byter eleverna till en ny. Personal från skolan följer med eleverna till aktiviteten och ser till att ledarna får relevant information om eleverna såsom frånvaro men också information som är av betydelse för att bemöta eleverna på ett inkluderande sätt. Skolan har tillsynsansvar för eleverna och eleverna är försäkrade genom skolan.

 • After school

  Skolan kan erbjuda eleverna frivilliga aktiviteter i direkt anslutning till skoldagens slut, antingen i skolans egna lokaler eller föreningens lokaler. Föreningen har tillsynsansvar för eleverna och eleverna är försäkrade antingen genom föreningen eller genom sin privata hemförsäkring.

 • Riktad insats

  Skolan kan ge olika former av stöd till elever som vill fortsätta med en aktivitet som eleven provat på under skoltid. En riktad insatsen är GoFaR - Gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept som eleven kan få av sin skolsköterska. Skolan organiserar olika former av riktade insatserna inom ramen för skolans ordinarie struktur.

Stöd till skolan från AF organisationen

AF organisationen är en grupp med representanter från kulturförvaltningen, PART och Fritid Helsingborg och leds av projektledare från Helsingborgs elevhälsa. Gruppen arbetar med koppla på och samordna resurser och att skapa en stödjande struktur för skolan och de aktörer som ingår i AF. Arbetet innebär exempelvis föreningskontakter (samarbetsavtal, info, utbildning, ersättning), delta vid informationsträffar (skolpersonal, föräldrar, elever osv), kontinuerlig uppföljning samt annat stöd utifrån skolans specifika önskemål och behov.

Pilotskolor under projekttiden

Idag är AF i Helsingborg ett projekt tom den 31 december 2024. Därefter fattas beslut om fortsättning och möjlighet för fler skolor att ansluta sig. För att kunna utveckla en effektiv och hållbar AF modell som går att sprida till fler skolor samarbetar projektet med tre pilotskolor.

Nanny Palmkvistskolan

AF genomförs läsåret 23/24 för elever i åk 3. De obligatoriska prova på aktiviteterna är schemalagda på måndag och tisdag kl. 14.30-15.30 och genomföras i skolans egna lokaler/utemiljö (undantag Skogshjältarna). Eleverna kommer att prova på:

Utöver detta kommer elever (som skolan utser) få möjlighet att öva upp sin simförmåga hos Helsingborgs simsällskap. I samarbete med RF SISU Skåne och Rörelsesatsning i skolan organiseras After school aktiviteter.

Filbornaskolans anpassade gymnasieskola

AF genomförs läsåret 23/24 för alla elever i anpassad gymnasieskolan. AF bidrar med aktiviteter som kompletterar skolans redan pågående arbete. De obligatoriska prova på aktiviteterna är schemalagda på tisdagar kl. 10-11 och genomförs i föreningarnas egna lokaler. Eleverna kommer att prova på:

I samarbete med Helsingborgs konstproduktion och Helsingborgs simsällskap erbjuds eleverna After school aktivitet.

Ringstorpsskolan

AF genomförs kalenderåret 2024 för elever som under vårterminen går i åk 5 och under höstterminen fortsätter i åk 6. De obligatoriska prova på aktiviteterna är schemalagda på onsdagar kl. 14.00-15.00 och genomförs i skolans egna lokaler, Tryckeriet och eventuellt Pålsjö skog. Eleverna kommer att prova på:

Utöver detta kommer elever (som skolan utser) få möjlighet att öva upp sin simförmåga hos Helsingborgs simsällskap. I samarbete med RF SISU Skåne och Rörelsesatsning i skolan organiseras After school aktiviteter.

Elev/förälder

Här finns vanliga frågor & svar om Aktivitet förebygger (AF) samlat till elever och föräldrar/vårdnadshavare.

Frågor & svar om AF

Varför?

Forskning visar att fysisk aktivitet, kultur och natur bidrar till hälsa samt förbättra våra kognitiva funktioner som vi använder exempelvis i skolan. För att ge barn och unga likvärdiga möjligheter att delta i organiserade fritidsaktiviteter provar vi i Helsingborg att erbjuda elever AF som en obligatorisk del under skoldagen på tre pilotskolor. Förhoppningen är att eleverna hittar en förening som de vill försätta i under sin fritid samt att deras hälsa och förutsättningar för lärande ska främjas.

Vad?

AF består av obligatoriska prova på aktiviteter inom natur, kultur och idrott oftast riktad till en specifik årskurs exempelvis åk 3. AF består också av After school samt riktade insatser. Här kan du läsa mer om de olika delarna. Under fliken “skola” kan du läsa mer om vilka föreningar din skola samarbetar med.

För vem?

Under projekttiden (2023-2024) kommer elever från Nanny Palmkvistskolan (åk 3), Filbornaskolans anpassade gymnasieskola (samtliga) samt Ringstorpsskolan (ht-23 åk 5 och vt-24 åk 6) att få prova på olika aktiviteter under skoltid. After school aktiviteter vänder sig oftast till fler elever på skolorna.

Hur går det till?

En gång i veckan kommer eleverna prova på olika aktiviteter som är schemalagda under skoldagen. Dessa genomförs av föreningsledare antingen på skolan/i närområde eller i föreningens lokal. Barnen går, cyklar eller åker buss till aktiviteten tillsammans med personal från skolan. After school är helt frivilligt för eleverna och erbjuds när skoldagen är slut. Ingen personal från skolan följer med eleverna eller deltar vid After school. Varje skola har sina egna rutiner för riktade insatser. Pilotskolorna samarbetar med olika föreningar.

Klicka här (och välj fliken “skola”) för att läsa mer om vilka föreningsaktiviteter som ingår på de olika skolorna.

Klicka här (och välj fliken “aktiviteter”) för att se korta filmer från föreningarna.

Måste alla vara med?

De obligatoriska prova på aktiviteterna är under schemalagd skoltid och lika viktiga som övriga ämnen som eleverna läser i skolan. Om eleven är sjuk vid något tillfälle så anmäler vårdnadshavare detta till skolan precis som vanligt. After school är helt frivilligt.

Vem har tillsynsansvar och vilken försäkring gäller?

Tillsynsansvar för elev som deltar i aktivitet under elevens obligatoriska skoltid har alltid skolan. Detta gäller oavsett var aktiviteten äger rum någonstans eller vem som leder aktiviteten. Eleverna omfattas av samma försäkring vid den obligatoriska föreningsaktiviteten som för resten av skoldagen.

Tillsynsansvar för elev som deltar i de frivilliga aktiviteterna (så kallad after school) efter skoltid bygger på överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och arrangerande förening. Överenskommelsen bör utgå utifrån tillsyn och ansvar av deltagande elev under den tid som aktiviteten pågår. Försäkringsansvar för elev är vårdnadshavarnas.

Fortsätta i en förening under fritiden?

Förhoppningen är att elever hittar en föreningsaktivitet som de vill fortsätta med under sin fritid. Prata med ledaren från föreningen (klicka här och välj fliken “förening” för mer info och kontaktuppgifter). Ibland kan det finnas behov av att på olika sätt möjliggöra elevens deltagande i föreningen på fritiden, och då kontaktar vårdnadshavaren barnens skola.

Film från AF Ängelholm

AF grundades i Ängelholm för drygt 10 år sedan och idag är samtliga grundskolor och ca 25 föreningar är involverade. I filmen nedan berättar grundare, barn och ledare hur AF i Ängelholm går till. I Helsingborg har AF precis startat som ett projekt (projekttid 2023-2024), tillsammans med tre pilotskolor och ca 10 föreningar. Det finnas också vissa skillnader mellan städernas AF modeller.

Klicka här för att se filmen.

Bowling

gggggggg

Förening

Tillsammans med föreningar vill Aktivitet förebygger (AF) bidra till elevernas rörelseglädje, självförtroende, självkänsla och känsla av gemenskap. Därför är ledarskapet en central del och där du som ledare ser till att eleverna

 • har roligt och känner sig delaktiga

 • känner sig sedda och inkluderade

 • blir bemötta utifrån sina egna unika förmågor och förutsättningar

 • utvecklas och får allsidig träning i en trygg miljö

I den obligatoriska prova på delen i AF kommer föreningarna att möta elever som tidigare inte varit delaktiga i föreningsliv eller gruppaktiviteter och ledarnas bemötande och ledarskap kan därför vara avgörande för att eleverna ska känna sig trygga och ha roligt och vilja fortsätta i föreningen på sin fritid.

Steg 1 - Föreningen träffar AF organisationen

AF organisationen är en grupp med representanter från kulturförvaltningen, PART och Fritid Helsingborg och leds av projektledare från Helsingborgs elevhälsa (projektägare). Gruppen samordnar resurser och skapar en stödjande struktur för aktörerna som samarbetar i AF. Samarbetet mellan föreningen och AF formaliseras i ett avtal där respektives åtaganden tydliggörs.

Exempel på föreningens åtaganden

 • att ledaren uppvisat begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för föreningen

 • ser till att det finns lämplig ledare

 • att deltagandet är förankrat i föreningens styrelse

 • deltar i en kort film (max 1 min) som skolan kan visa för eleverna

 • deltar vid informationsträffar och lämnar infoblad till eleverna

Exempel på AF:s åtaganden

 • ser till att föreningen ersätts

 • ser till att föreningen har goda förutsättningar att genomföra aktiviteten

 • säkerställer att skolpersonal finns närvarande vid aktivitet

 • erbjuder introduktion till föreningen om AF samt eventuell fortbildning

En viktig samarbetspart i AF är RF SISU Skåne, och idrottsföreningar i AF kan ansöka om idrottsmedel från RF SISU.

Steg 2 - Föreningen tar emot eleverna

Eleverna kommer att prova på minst fyra olika obligatoriska aktiviteter under läsåret. För att skapa en trygg miljö för elever och förening följs samma rutiner vid alla aktiviteter. Varje skola har en utsedd samordnare för AF. Frågor kopplat till eleverna tar ledaren med medföljande skolpersonal eller skolans kontaktperson. Frågor kopplat till annat tar ledaren med AF.

Exempel på hur obligatorisk prova på aktivitet går till

 • Elever och vårdnadshavare får info och ser filmer från föreningarna.

 • Skolan delar in eleverna i lämpliga grupper med 15-20 elever/grupp.

 • Ledaren får namnlista på grupperna.

 • Ledaren är på plats 15 minuter före eleverna anländer.

 • Eleverna kommer tillsammans med skolpersonal till aktiviteten.

 • Skolpersonalen ger information till ledaren som är relevant för genomförandet (ex. enskildas behov, frånvaro mm)

 • Ledaren samlar eleverna i en ring och har upprop (ett sätt att lära namn och se varje elev).

 • Ledaren genomför aktiviteten.

 • Ledaren samlar eleverna i en ring och avslutar.

 • Eleverna lämnar tillsammans med skolpersonal.

Exempel på hur After school går till

 • Elever och vårdnadshavare får info och ser filmer från föreningarna.

 • Eleven/vårdnadshavaren anmäler deltagande till föreningen (om det krävs) och ger relevant info för att aktiviteten ska bli bra.

 • Eleverna kommer till aktiviteten efter skoltid. Ingen skolpersonal finns med.

 • Ledaren genomför aktiviteten.

 • Eleverna lämnar aktiviteten

Kontakt

Therese Lundin, PART, therese.lundin@helsingborg.se

IS Göta och Olympia bowling

Bowling

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever vid Filbornas anpassade gymnasieskola.

Förening: BOWLING – IS Göta (isgota.se)

Kontaktperson: sebastian@olympiabowling.se

Helsingborgs simsällskap

Simning

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet och After school aktivitet för elever vid Filbornas anpassade gymnasieskola.

Hemsida: Helsingborgs Simsällskap (hssim.com)

Kontaktperson: anne.andersson@hssim.com

Fenix kampsport

Kampsport

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever vid Filbornas anpassade gymnasieskola.

Hemsida: Fenix Kampsport – oh! Olympiahallen

Kontaktperson: mikewall@fenixkampsport.se

Friluftsfrämjandet

Skogshjältarna

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever vid Filbornas anpassade gymnasieskola och åk 3 Nanny Palmkvistskolan.

Hemsida: Syd - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Kontaktperson: lovisa.cederstrom@friluftsframjandet.se

Tian Dao

Taekwondo

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever åk 3 Nanny Palmkvistskolan och för elever åk 5 Ringstorpsskolan.

Hemsida: www.tiandao.se

Kontaktperson Gibbe: info@tiandao.se

Helsingborgs konstproduktion

Konst och skapande

Klicka här för att se filmen.

After school aktivitet för elever på Filbornas anpassade gymnasieskola.

Facebook, Instagram

Kontaktuppgift: hbgkonstproduktion@gmail.com

FeeT

Streetdance

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever åk 3 Nanny Palmkvistskolan och elever åk 5 Ringstorpsskolan.

Akrobatik

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för elever vid Filbornas anpassade gymnasieskola.

Ung Fritid Helsingborg

Luftgevärsskytte

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för Filbornas anpassade gymnasieskola.

Mer info om Ung Fritid hittar du här.

Kontaktperson: goran.andersson@helsingborg.se

Ung Fritid Helsingborg

Boxning

Klicka här för att se filmen.

Prova på aktivitet för Filbornas anpassade gymnasieskola.

Mer info om Ung Fritid hittar du här.

Kontaktperson: mikael.nordlund@helsingborg.se

Helsingborgs tennisklubb

Tennis

Film presenteras inom kort.

Prova på aktivitet för Filbornas anpassade gymnasieskola.

Hemsida: https://htktennis.se/

Kontaktperson: simon@htktennis.com

Studieförbundet Vuxenskolan

Cirkus

Film presenteras inom kort.

Prova på aktivitet för elever i åk 5 Ringstorpsskolan.

Forskning och beprövad erfarenhet

Innehållet i Aktivitet förebygger grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Här kan du ta del av olika exempel.

Fysisk aktivitet

Idag finns mycket evidens för att fysisk aktivitet påverkar vår hälsa och inlärning.

Skol- och fritidsförvaltningens “Sammanställning om vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet och sambandet med barn och ungas hjärnhälsa”

FYSS rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet barn och unga behöver för att uppnå olika hälsovinster och förbättrad skolprestation.

Natur

Friluftsfrämjandets sammanställning av forskning av natur- och utevistelse

Kultur

Folkhälsomyndigheten “Kulturaktiviteter kan bidra till bättre folkhälsa”. Resultat från en kartläggande litteraturöversikt.

Artikel i Vi lärare “Hjärnforskare: Därför är skapandet nödvändigt i skolan”

Hemsida “Den kulturella hjärnan. Centrum för Kultur, Kognition & Hälsa”

Rapport från Lunds universitet “Kultur och välbefinnande hos skolungdom i Skåne”

Region Stockholms webbkurs “Kultur för hälsa och välbefinnande”