Att ta tillvara på de samverkande parternas erfarenheter

Kugghjul

Projektet är ett komplement till implementeringen av utredningsmodellen kugghjul inom socialtjänsten i Helsingborg och Landskrona. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kugghjul som arbetsmetod för att genomföra barnavårdsutredningar enligt Socialtjänstlagen 11 kap, §1 .

Ett komplement till implementeringen av utredningsmodellen Kugghjul

Projektets mål är att ta tillvara de samverkande parternas – inklusive barnen/familjernas – erfarenheter av arbete med kugghjulsutredningar samt skapa förutsättningar för ökat lärande om arbetsmetoden inom berörda verksamheter. Inom ramen för projektet ska PART följa upp och utvärdera arbetet med kugghjulsutredningar  samt skapa plattformar för lärande om arbetsmetoden mellan de samverkande parterna. Projektet ska även leverera en digital kurs till stöd för professioner som deltar i kugghjulsutredningar (se nedan) samt arbeta fram en beräkningsmodell för att kunna jämföra budget och tidsåtgång mellan kugghjulsutredningar och utredningar med mer traditionellt förfaringssätt. I projektet samverkar skola och socialtjänst i båda städer samt BUP/Första Linjen och forskare från Lunds universitet. Utredningsmodellen kugghjul kännetecknas av att den bygger på samverkan, koordineras av en oberoende samordnare samt genomförs på sex veckor istället för de fyra månader som andra utredningsformer ofta tar att genomföra. Syftet med modellen är att genom samverkan kvalitetssäkra underlaget som tas fram i utredningen och som  ligger till grund för bedömningen av barnets behov samt bedömningen av hur behoven kan mötas på bästa sätt. Projekt Kugghjul pågår under tidsperioden 2016.12.01 – 2019.03.31.

Utbildning i utredningsmodellen Kugghjul

Här kan du ta del av en digital kurs som beskriver vad kugghjulsutredningar är och innebär, vad som förväntas av de professioner som deltar i en kugghjulsutredning samt den roll som kugghjulssamordnaren har: Kugghjuls digitala kurs

Syftet med utbildningen är att skapa förståelse och kunskap om kugghjulsutredningar som arbetsmetod. Utbildningen tar ca 30 min att genomföra och den riktar sig främst till dig som kommer i kontakt med kugghjulsutredningar genom ditt jobb. Som ett komplement till kursen finns Kugghjul digital kurs kompletterande häfte, där innehållet i den första delen av kursen finns i textform.

Rapporter

2019-07-03

Resursanvändning och samverkan mellan skola och socialtjänst vid barnavårdsutredningar – En modell för beräkning av tid, kostnad och samverkan

De som arbetar inom skola och socialtjänst möter och formar kommande generationer. Det ställer krav på att deras resurser används effektivt så att de kommer till största möjliga nytta för barnen som förvaltningarna har gemensamt ansvar för. Inom ramen för Projekt Kugghjul har PART lett ett arbete med att ta fram en modell för att öka kunskapen om hur skola och socialtjänst använder sina resurser vid barnavårdsutredningar. Modellen har utvecklats i samverkan med Lunds universitet samt skola, socialtjänst och elevhälsa i Helsingborg stad. Med modellens hjälp är det nu möjligt att på ett tydligare sätt än tidigare kartlägga arbetsuppgifter och tid, samt synliggöra omfattningen av den samverkan som sker mellan skola och socialtjänst vid utredningar.

Modellen utgår från ett typfall – Lucas 10 år – och har tagits fram med hjälp av scenariometodik. Det konstateras att totalkostnaden för typfallets barnavårdsutredning uppgår till cirka 144 000 kr. Som jämförelse kan sägas, att den totalkostnaden på årsbasis motsvarar cirka 15 procent av en rektorslön, 23 procent av lönen för en specialpedagog eller 37 procent av lönen för en resurspedagog. Av den totala tid som skolan och socialtjänsten tillsammans använde under utredningsperioden utgjordes cirka 3 procent av samverkan dem emellan.

Modellen har flera användningsområden och bidrar till ett ökat lärande kring olika yrkesgruppers arbetsuppgifter, resurser och metoder inom socialtjänsten och skolan. Den kan också användas som verktyg för jämförelser mellan olika tillvägagångssätt och metoder för att genomföra barnavårdsutredningar. Ytterligare användningsområden är att låta modellen utgöra en utgångspunkt för att kartlägga barnavårdsutredningar utifrån barnet och familjens perspektiv. Ett sådant perspektiv skulle kunna fungera som en motvikt till det verksamhetsperspektiv som modellen nu har och därigenom ge viktiga insikter om hur barnavårdsutredningar kan utvecklas så att de bidrar till barnets bästa.