Ett arbete om existentiella hälsa

Snacka om livet (SOL)

Snacka om livet (SOL) är ett projekt som syftar till att öka barn och ungas existentiella hälsa.

Inledning
Existentiell hälsa
De fem dimensionerna
Pågående arbete
Ungas delaktighet
Material
Rapporter

Inledning

Kraftsamling psykisk hälsa inom Sveriges Kommuner och Regioner lyfter fram existentiell hälsa som en outnyttjad resurs för att främja psykisk hälsa. Snacka om livet (SOL) är ett projekt som syftar till att öka barn och ungas existentiella hälsa och ta tillvara denna outnyttjade resurs. Projektets mål är att (1) skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna reflektera och samtala om existentiella frågor och (2) rusta vuxna och verksamheter som möter unga att möjliggöra och underlätta för dessa samtal. SOL genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden och pågår som PART-projekt under tidsperioden 2022.01.01 – 2024.12.31.

Utgångspunkten för SOL är att samtal om existentiella frågor bidrar till att normalisera livets- upp och nedgångar samt ge olika perspektiv på vad det innebär att vara människa. Det är också ett sätt att stärka och rusta förmågan att utveckla gynnsamma strategier för att hantera livet. Grunden för arbetet i SOL är ungas behov av arenor för att prata om livsfrågor. Ett behov som tydligt framkom i den förstudie som föregick SOL.  

I den här filmen presenteras bakgrund, sammanhang, nuläge och planeringen framåt i Snacka om livet (SOL). Föreläsningen hölls 2023-02-09 i samband med en informationsträff på Helsingborgs stadsbibliotek.

Klicka här för att se inspelningen på YouTube

Existentiell hälsa

Sedan 1984 uppmuntrar WHO alla sina medlemsländer att utöver fysisk, psykisk och social hälsa även inkludera perspektivet existentiell hälsa (37:e generalkonferensen, 1984). WHO har inte gjort en definition av begreppet existentiell hälsa men inom forskning finns flera olika definitioner av vad detta begrepp är och innebär. Den definition som Snacka om livet (SOL) utgår från är att existentiell hälsa är: ”De sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sin omgivning och högre uppfattningar. (Kostenius & Melder 2013)”.

Ett förenklat sätt som används i SOL för att förklara detta är att existentiell hälsa handlar om hur vi förhåller oss till livet i stort och till vår egen livssituation. Vårt förhållningssätt påverkar hur vi tänker, känner och handlar i våra liv och har stor betydelse för hur vi upplever vår hälsa och livskvalitet.

Under förstudien som föregick SOL så arbetade PART tillsammans med ungdomar för att klarspråka och förtydliga vad existentiell hälsa handlar om och innebär. Arbetet utgick från forskaren Cecila Melders avhandling från 2011 där hon identifierar åtta dimensioner som sammantaget beskrivs ligga till grund för vad som utgör existentiell hälsa (Melder, Cecilia 2011, Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa, Uppsala universitet). De åtta dimensioner som beskrivs i avhandlingen är:

  • Hoppfullhet & optimism (eng. Hope & Optimsim)

  • Andlig styrka / Existentiell styrka & kraft (eng. Spiritual Strength)

  • Upplevelse av förundran (eng. Experiences of Awe & Wonder)

  • Tro som resurs / Tillit som livskraft (eng. Faith)

  • Mening & syfte med livet (eng. Meaning & Purpose In Life)

  • Harmoni & inre frid (eng. Inner Peace)

  • Helhet & integration (eng. Wholeness & Integration)

  • Andlig kontakt / Upplevelse av sammanhang (eng. Spiritual Connection)

PART:s arbete med ungdomarna mynnade ut i att dessa åtta dimensioner blev fem: känsla av mening, sammanhang, tillit, helhet och hopp. Dessa fem beskriver vi nu inom SOL som de fem pelare som existentiell hälsa vilar på. Läs om dessa under fliken “De fem dimensionerna”.

De fem dimensionerna

Här kan du läsa mer om de fem dimensioner av existentiell hälsa som PART arbetat fram tillsammans med ungdomar och som ligger till grund för hur existentiell hälsa beskrivs i SOL.

Mening - Ett grundläggande mänskligt behov

MENINGEN I LIVET - ett grundläggande mänskligt behov

Meningen i livet är det som gör det värt att gå upp på morgonen

Meningen med livet eller i livet? Det första berör en fråga som människor har funderat över genom alla tider, men som saknar givna svar. Det andra är något väldigt personligt och något som varje människa själv kan skapa. Mening i livet innefattar det som känns meningsfullt just idag, men även det som ger mening på längre sikt och i ett större perspektiv. Mening i livet handlar om det som ger kraft och energi att engagera sig och skapar en känsla av att det vi gör är viktigt och betyder något.

Vår uppfattning om livet är inte konstant. När vi växer och utvecklas i olika sammanhang förändras också vår syn på meningen i livet.

"Det som är ens mening i livet är också det som kan motivera en att ta sig igenom motgångar"
Ungdom 17 år

Synonymer till mening: betydelse, syfte, vits, poäng

Hopp - Något att hålla fast vid när allting känns osäkert

HOPP - något att hålla fast vid när livet känns osäkert

Hopp är drivkraften och inspirationen för önskningar.

Hopp kan vara att känna möjligheter och förväntan och att ha en tro på att bra saker kan hända även när livet känns som jobbigast. Hoppet ger något att hålla fast vid när allting känns osäkert och hjälper oss att tro på framtiden.

Hopp kan motivera oss att använda de resurser vi har för att nå det vi önskar.

"När vi känner hopp vågar vi göra saker vi vill, önskar och drömmer om."
Ungdom 16 år

Synonymer till hopp: tillförsikt, förhoppning. förväntan

Sammanhang - Att vara en del av något större

SAMMANHANG - att vara en del av något större

Sammanhang handlar om att höra till

Att höra till någonstans där vi kan vara oss själva och bli accepterade och omtyckta för de vi är. Sammanhanget kan vara vår familj, arbete eller fritidsintresse, men också handla om vår historia, tro, livsfilosofi eller ideologi. Oavsett storlek kan samman- hangen ge oss en känsla av att inte vara ensamma utan att vara en del av något större. Positiva sammanhang ger gemenskap och samhörighet som kan göra det lättare att utvecklas och att hantera motgångar.

Känsla av sammanhang är ett grundfundament i den salutogena teorin som myntades av Antonovsky och som kortfattat betyder "hälsans ursprung".

"Veganismen gör att jag känner mig som en del av något större."
Therese Lindgren

Synonymer till sammanhang: samhörighet, förbindelse, situation, kontext

Tillit - Att lita på att livet bär

TILLIT - att lita på att livet bär

Tillit är en grundinställning till livet som ger kraft och mod

Tillit till oss själva, andra människor eller till något större kan bidra till att vi känner oss trygga att hantera utmaningar vi ställs inför. Tillit i livet handlar om att lita på att "hur det än blir så blir det bra". Tilliten kan hjälpa oss att tro att även svåra händelser har en mening.

Tillit kan göra det lättare både att vara i nuet och att tro på framtiden.

"Det handlar väl om att känna att allting ordnar sig"
Ungdom 13 år

Synonymer till förundran: förtroende, tillförsikt, förlitan

Helhet - När det vi tänker, känner och gör hänger ihop

HELHET - när det vi tänker, känner och gör hänger ihop

Helhet handlar bland annat om att ta hand om sig själv.

För att kunna känna helhet behöver vi vara medvetna om att vi har olika sorters behov och vara uppmärksamma på hur väl vi tillgodoser de olika behoven. Helhet kan också handla om vår förmåga att förstå och acceptera våra olika känslor utan att värdera dem som bra eller dåliga.

Vi mår bättre när det vi tänker, känner och gör hänger ihop.

"Om du får rätt på insidan så kommer utsidan av sig själv"
Eckhart Tolle

Synonymer till helhet: enhet, fullständighet, odelbarhet

Pågående arbete och hållbarhet

Snacka om livet (SOL) är organiserat som ett paraplyprojekt. Under paraplyet bygger vi ett nätverk för alla de samhällsaktörer som vill vara med och på olika sätt bidra till målen i SOL. Syftet med nätverket är att möjliggöra för aktörerna att kroka arm och stötta/hjälpa varandra. Detta så att vi tillsammans kan använda våra gemensamma samhällsresurser för att möjliggöra så många arenor som möjligt för ungas samtal om livet. 

2022.01.01 – 2024.12.31

Allmänna Arvsfonden – spridning, vidareutveckling, långsiktighet, hållbarhet, lärande, ungdomars delaktighet

Syfte

Öka den existentiella hälsan hos ungdomar.  

Mål

  • Skapa förutsättningar för att barn och unga ska kunna reflektera och samtala om existentiella frågor

  • Rusta verksamheter som möter ungdomar att möjliggöra och underlätta för dessa samtal. 

För att lägga grunden för att arbete med existentiell hälsa ska kunna få fäste på lång sikt så finns det fyra verksamheter i Helsingborg och en i Landskrona där vi har delprojektledare som driver arbetet med att undersöka och testa om och hur ungas samtal om livet kan bli en del av den ordinarie verksamheten, samt vilka material som behövs för att underlätta för det. Nedan följer en sammanfattning av dessa verksamheters SOL-arbete samt kontaktuppgifter till respektive delprojektledare:

 

Elevhälsan, Helsingborg

Inom ramen för kuratorsgruppens värdegrundsarbete har materialet ”Sånt är livet” (SÄL) tagits fram. Programmet handlar om att ge elever möjlighet att prata om livet på skolans arena och rustas genom kunskap, samtal, reflektion och övningar som rör fysik, psykisk, social och existentiell hälsa. SÄL bygger på Lgr-22 och kuratorsgruppens samlade erfarenhet av olika aspekter av livet som elever möter i olika åldrar. I fokus för SÄL står livet och olika aspekter av att vara människa. Känslor, kommunikation, konflikthantering, flow i livet och framtidsval är några av de totalt 14 ämnen som sedan våren 2023 testas och vidareutvecklas som lektionspass i klasser från åk 1-9 på 17 av Helsingborg stads skolor. Lektionspassen är ca 40 min långa och genomförs i helklass av skolkuratorn tillsammans med berörd pedagog och vid en del tillfällen även tillsammans med skolsköterskan. Lektionsupplägget bygger på både kunskapsförmedling och elevernas aktiva deltagande i övningar som syftar till reflektion och fördjupat lärande. För mer information kontakta delprojektledare Silvana Jönsson på elevhälsan; silvana.jonsson@helsingborg.se

 Olympiaskolan, Helsingborg

Under våren 2023 utvecklades och testades en samtalsserie om existentiella frågor för gymnasieelever på Olympiaskolan i Helsingborg. Samtalsserien var ett led i skolans arbete med att främja en positiv lärandemiljö och god mellanmänsklig kultur på skolan. Syftet med samtalsserien var att möjliggöra för elever att samtala och reflektera om livsfrågor. Den var frivillig, erbjöds efter skoltid och blev mycket uppskattad av de 15-20 elever i åldrarna 17-19 år som under 8 veckors tid deltog i den. Sedan hösten 2023 vidareutvecklas och testas nu samtalsserien som ett fördjupningsmaterial för användning inom ramen för både mentorstid och undervisning i ämnen vars centrala innehåll kan kopplas till de teman samtalsserien innehåller. Resultat, lärande och pedagogers input ligger till grund för fortsatt vidareutveckling och sammanställning av materialet, som nu går under namnet ”Snacka om livet på gymnasiet”. För mer information kontakta delprojektledare Robert Westin på Olympiaskolan: robert.westin@helsingborg.se

 Helsingborgs bibliotek

Under våren 2023 utbildades 13 biblioteksanställda i filosofiska samtal med barn och unga utifrån metodiken i Om filosofi med barn – Tänka Noga (tankanoga.se) Utbildningsplatser erbjöds även aktörer från civilsamhället. Parallellt med utbildningen involverades barn och unga som besökte stadsbiblioteket i syfte att hitta de konkreta formerna för bibliotekens möjliggörande av ungas samtal om livet. Sedan höstens 2023 har olika former av samtalsaktiviteter för unga testats och vidareutvecklats baserat på resultat, erfarenheter och lärande. Utifrån detta erbjuds under våren 2024:

•       Skapa och snacka UNG (13-18 år), Stadsbiblioteket Helsingborg, varje tisdag kl. 15.00 – 16.30

•       Shared reading – existentiella samtal med barn utifrån böckernas teman,  IdéA Drottninghög, Helsingborg

•       Möjlighet för biblioteksanställda att testa existentiella samtal utifrån ett existentiellt samtalsverktyg vid namn Öppna Kort (ett led i att rusta personalen att vara möjliggörare för ungas samtal).

Under 2024 finns tre övergripande fokusområden i Helsingborgs biblioteks SOL-arbete: (1) Utbilda och coacha kollegor i att samtala med barn och unga i organiserade aktiviteter och i bemanning. (2) Planera och implementera aktiviteter som en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. (3) Bygga hållbara nätverk och sprida arbetssättet till andra.

För mer information kontakta delprojektledarna Mee Årefors och Ola Videke på Helsingborgs bibliotek; mee.arefors@helsingborg.se , ola.videke@helsingborg.se 

 Team tidiga insatser, Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona

Här ligger fokus på att rusta vuxna och verksamheter att vara möjliggörare för ungas samtal om existentiella frågor. En prototyp till ett material för att rusta vuxna att vara möjliggörare för barn och ungas samtal om livet har tagits fram och testats. Materialet riktar sig till arbetsgrupper som vill börja arbeta med ungas existentiella hälsa men behöver stöd för att komma igång rent konkret. Det syftar till att utgöra en bro mellan att vilja jobba med ungas existentiella hälsa och att faktiskt börja göra det. Prototypen uppdateras nu utifrån den input som samlats in från testerna. Utöver detta har en översikt över några redan befintliga verktyg för samtal om existentiella frågor tagits fram och är under bearbetning. Inom ramen för Team tidiga insatsers verksamhet har även SOL-materialen ”Livet i bilder” och ”Samtalskort unga” (se fliken ”Material”) testats med goda resultat på bl.a. på familjecentraler, i stödsamtal och i samband med föräldraskapsutbildningar. För mer information, kontakta delprojektledare Johanna Olsson på Team tidiga insatser; johanna.l.olsson@landskrona.se

Ung fritid, Helsingborg

Under våren 2023 genomfördes workshops med ungdomar utifrån vad de anser vara viktigt för att ett samtal om livet ska bli och kännas bra, se fliken “Ungas delaktighet”. Utifrån workshopparnas resultat testas nu SOL-materialen ”Livet i bilder” och ”Samtalskort unga” (se fliken ”Material”) inom flera olika ungdomsgrupperingar inom Ung fritid Helsingborg och samarbetspartners till Ung fritid Helsingborg. En inspirationsbank med incheckningsfrågor och samtalsmetoder är också under utveckling, liksom en samtalskortlek där unga utformar innehållet och samtalsämnena. För mer information, kontakta delprojektledare Christer Hagström på Ung fritid/Fritid Helsingborg: christer.hagstroem@helsingborg.se

 

Årsrapporter

Utöver ovanstående finns ett flertal andra samarbeten och processer inom SOL:s nätverk för att möjliggöra barn och ungas samtal om livsfrågor och främja ungas existentiell hälsa. För mer och fördjupad information om arbetet inom Snacka om livet, ta gärna del av de två årsrapporter vi lämnat till Allmänna arvsfonden. Du hittar dem här: Årsrapport projektår 1 SOL , Årsrapport projektår 2 SOL .

Ungas delaktighet och inflytande

För att skapa förutsättningar och möjligheter för barn och unga att prata om existentiella frågor så är ungas kunskap, erfarenheter och delaktighet central i Snacka om livet. Under projekttiden pågår ett aktivt arbete tillsammans med den ideella föreningen Youth 2030 Movement för att ungas röster och resurser ska lyftas fram och tas tillvara. Under våren 2023 genomfördes fyra workshops med unga på temat “Det goda samtalet”. Totalt deltog 37 ungdomar, fördelat på 15 killar och 22 tjejer. De som deltog var unga som är engagerade i antingen Ungt inflytande/Fritid Helsingborg eller ungdomsrådet i Helsingborg. Resultaten från workshopparna visade väldigt lite skillnad mellan könen och mellan de platser där workshopparna hölls. Det ungdomarna sa slogs därför ihop till ett gemensamt resultat som ligger till grund för det fortsatta arbetet i projektet. Resultatet har presenterats, spridits och diskuterats i det nätverk som byggs upp inom Snacka om livet. Det har också delgetts samtliga grupper inom PART:s styr- och ledningssystem.

Vad lyfte ungdomarna fram som viktigt för att ett samtal om livet ska bli bra? Ta del av resultaten här

Ta del av upplägget för workshopparna här

För mer information om arbetet med ungas delaktighet inom Snacka om livet, kontakta delprojektledare Christer Hagström, Fritid Helsingborg: christer.hagstroem@helsingborg.se

Material

Här hittar du material att printa och klippa ut för att använda som stöd för att möjliggöra ett samtal om livet. Här läggs material upp löpande.

Livet i bilder

Dessa bilder är tänkta som underlag för reflektion och samtal kring livet, både i grupper och i enskilda samtal. Bilderna kan användas på olika sätt, ett kan vara att låta varje person i en grupp välja två kort, ett som symboliserar något positivt och härligt i livet och ett som symboliserar något jobbigt eller utmanande. Varje person visar sedan sina bilder och berättar om sitt val. Korten kan användas på liknande sätt i enskilda samtal, men de kan också användas som en hjälp att svara på frågor såsom: Hur mår jag idag? Vad har jag tänkt på den senaste veckan? Vad är viktigast för mig just nu? Ett tips är att sätta upp alla bilder som valts på en whiteboard eller på väggen.

Livet i bilder

Samtalskort

Ibland kan ett samtal om livet behöva lite hjälp på traven. Ett sätt att möjliggöra och underlätta ett samtal kan vara att använda de här samtalskorten och prata med varandra utifrån de oavslutade meningar som finns på varje kort. Unga vill ibland prata om livet med varandra och ibland med vuxna. Vid sistnämnda kan ett tillvägagångssätt vara att använda båda kortlekar och avsluta olika meningar. Skillnaden mellan kortlekarna är att samtalskort vuxna har ett antal meningar som blickar bakåt på saker som hänt i livet medan meningarna i samtalskort unga i större utsträckning har meningar kopplat till tankar om framtiden.

Samtalskort äldre Samtalskort ungdomar

Inspirationsbank

Detta är ett material med förslag på incheckningsfrågor kopplade till de fem SOL-dimensionerna, samt olika övningar och metoder som kan knytas till frågorna, eller användas utifrån andra frågor som unga själva formulerar. Många av incheckningsfrågorna och övningarna kan med fördel kombineras med Livet i bilder ovan.

Snacka om livet - inspirationsbank

Rapporter

2022-03-01

Under 2020-2021 genomfördes Snacka om livet (SOL) som en pilot och förstudie med syfte att undersöka och testa arbete med ungas existentiella hälsa på olika arenor. Resultatet ledde fram till beslutet att vidareutveckla och skala upp arbetet med att stärka ungas existentiella hälsa, som ett sätt att främja psykisk hälsa. Sedan 2022.01.01 genomförs SOL som ett PART-projekt med stöd från Allmänna Arvsfonden. PART-projektet pågår fram till 2024-12-31.

2023-01-30

I den här återrapporteringen till Allmänna Arvsfonden kan du ta del av arbetet som genomfördes under Snacka om livets första projektår .

2023-11-29

Denna C-uppsats om existentiell hälsa skrevs under vårterminen 2023 av studenterna Karin Grolander och Sabina Marginean på folkhälsoprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. I uppsatsen genomförs kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med 12 ungdomar i åldern 15-20 år som är engagerade i tre olika trossamfund. Detta utifrån syftet att studera troende ungdomars tankar kring förutsättningar (betydelsefulla personer och arenor) för samtal om existentiell hälsa.

Intervjudeltagarna lyfter familjen, kompisar och ungdomsledare inom trossamfunden som betydelsefulla personer, och dit ungdomarna gärna vänder sig för att samtala om existentiella frågor. Samtalsarenor som tillhandahåller möjligheten för existentiella samtal, är inom de olika trossamfunden. Resultatet visar också att ungdomarna efterfrågar fler möjligheter till samtal och då gärna på trygga och lugna platser samt i skolan. Ungdomar som tillhör ett trossamfund har en självklar plats som möjliggör för existentiella samtal. För att skapa förutsättningar för samtal för samtliga ungdomar, ses skolan kunna bli en värdefull resurs. Detta för att främja den existentiella hälsan och således även den psykiska hälsan, samt för att bryta den negativa trenden med ökad psykisk ohälsa.

Uppsatsen har genomförts kopplat till PART:s arbete i Snacka om livet (SOL).

2024-02-01

I den här återrapporteringen till Allmänna Arvsfonden kan du ta del av arbetet som genomfördes under Snacka om livets andra projektår